BILs innspill til finanskomiteen, Statsbudsjettet 2021

Finanskomiteen på Stortinget har torsdag høring om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Her er Bilimportørenes Landsforenings innspill til høringen:

Den norske bilbransjen er langt fremme i det grønne skiftet. En langsiktig og forutsigbar avgiftspolitikk er avgjørende på veien mot nullutslippssamfunnet og oppfyllelsen av Norges klimamål.

Bra at elbilpolitikken videreføres

Vi vil til høringen starte med å uttrykke tilfredshet med at elbilfordelene i all hovedsak videreføres i regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi mener hovedlinjene i dagens elbil-politikk må videreføres også i årene fremover, om 2025-målet skal nås.

En godt utbygget ladeinfrastruktur er en forutsetning for at elbilsatsingen skal lykkes. Bilimportørenes Landsforening savner ambisjoner for ladeinfrastruktur i regjeringens forslag til statsbudsjett og etterlyser en mer helhetlig satsing. Vi støtter oss til NAFs beregninger som anslår behovet til 5000 nye hurtigladeplasser mellom byene frem til 2025, og poengterer at ladeeffekten også må trappes opp. Det må bli bedre skilting av ladeplasser, lettere å lade i byene, og gis driftsstøtte til hurtigladere i tettbygde strøk.

Innslagspunktet for fullt vektfradrag ladbare hybrider bør settes til 60 km
På veien mot en utslippsfri bilpark, spiller ladbare hybrider en viktig rolle. På litt sikt vil de fleste ladbare hybrider gå 80 til 100 kilometer på ren elektrisk drift. Men det er noen år til vi er der. I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å heve grensen for at ladbare hybrider skal få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften fra 50 kilometer elektrisk rekkevidde opp til 75 kilometer. Det er for mye, for fort.

Vi har forståelse for at den elektriske rekkevidden økes i samsvar med teknologiutviklingen. Men i 2021 vil det kun være et fåtall ladbare hybrider på markedet som vil oppnå fullt vektfradrag og prisøkningen vil bli betydelig på mange av de vanligste modellene.

Dagens ladbare hybrider har svært lavt klimaavtrykk, og leverer på mange av behovene nullutslippsbilene ennå ikke dekker. BIL foreslår derfor at kravet til elektrisk rekkevidde økes fra 50 til 60 kilometer for 2021. I årene som kommer vil grensen kunne økes ytterligere i tråd med den teknologiske utviklingen. 

Økningen i CO2-komponenten er for kraftig
BIL har forståelse for at en viss økning av CO2-komponten i engangsavgiften er hensiktsmessig for å stimulere til det grønne skiftet på veiene. Men økningen slik regjeringen har foreslått, er urimelig høy. En økning av satsene i CO2-avgiften på henholdsvis 23 og 6 prosent er kraftige og gir store utslag.

En halvering av den foreslåtte økningen vil etter vårt skjønn godt ivareta behovet for å prise CO2-utslipp høyere, samtidig som forbrukerne og bransjen ikke rammes urimelig hardt.  Nye bensin- og dieselbiler slipper i gjennomsnitt ut langt mindre CO2 enn bilene de erstatter. Risikoen for alvorlige trafikkulykker er også betydelig lavere med nye biler.

WLTP-omleggingen for varebiler
At overgangen til WLTP for varebil skulle være provenynøytral har lenge vært varslet fra regjeringen, og provenynøytralitet poengteres også i forslaget til statsbudsjett. Det er vi tilfredse med.

Vi vil bemerke at foreløpige beregninger fra våre medlemmer kan tyde på at flere modeller får betydelige avgiftspåslag og gir usikkerhet om kalibreringen er provenynøytral. Bilimportørene vil fordype oss i disse tallene i tiden fremover.

Del:

Relatert