Fra:                                              Tore Lillemork

Sendt:                                        fredag 3. mai 2019 11:07

Til:                                               'Vegdirektoratet'; 'Tk-reform'

Kopi:                                           'Johansen Lars Sverdrup'

Emne:                                        SV: 18/257925-13 - Forslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området - begrenset høring

Vedlegg:                                   BILs innspill i SVVs involveringsprosess .. januar 2019.pdf

 

Bilimportørenes Landsforening (BIL) viser til nedenstående høring, Deres ref. 18/257925-13 av 12. april i år, med svarfrist 6. mai kl. 1200.

BIL har følgende kommentarer:

 

I tråd med endringer i samfunnet, ikke minst med tanke på stadig økende muligheter for digitalisering, har BIL forståelse for at SVVs tjenestestruktur bør moderniseres.

BIL registrerer også at det er stilt effektiviseringskrav til SVV, noe som selvsagt er forståelig, men som kan gi negativ innvirkning på tjenestetilbudene dersom det ikke kompenseres for i tilstrekkelig grad.

 

Forut for høringen har BIL og andre vært involvert i prosessen, noe vi ser svært positivt på og har benyttet til å sende inn vedlagte innspill av 8. januar i år, med tre forslag, hhv. om avskaffing av fysisk fremmøte for enkeltregistrering ved trafikkstasjon med nye lastebiler og busser, privatisering av årlig ADR-kontroll og avskaffing av krav om «teknisk endring» ved vektmessig ned-/oppregistrering innenfor bilprodusents maksimalt tillatte vekter.

Innspillene er i høyeste grad fortsatt aktuelle. BIL mener de (særlig de to førstnevnte) vil være nødvendige tiltak for at SVV skal oppnå pålagt effektivisering uten negative konsekvenser for brukerne.

 

Tjenestestruktur (endringer / reduksjoner i antall, samt lokalisering av, tjenestesteder):

Når vi nå studerer høringens vedlegg 2, tabell med oversikt over tjenestestruktur, ser vi at våre forslag har aktualisert seg i vesentlig grad.

Antall tjenestesteder som skal tilby hallkontroll av tunge kjøretøyer foreslås redusert med netto 14 trafikkstasjoner (fra 44 til 30 steder = hele 32 %).

Dette kan gå greit, men kun dersom vårt forslag om avskaffing av fysisk fremmøte med nye lastebiler og busser i stor grad tas til følge.

Dette som et effektivt kompenserende tiltak, nødvendig i tillegg til dem som foreslås i høringen.

Pr. mai er ordningen med sentral dokumentgodkjenning implementert i hele landet, noe som betyr at gjenstående hallkontroll ved fysisk fremmøte kun har marginal betydning. Dette kan, i tråd med vårt forslag, erstattes av bl.a. innsendte bilder, i kombinasjon med konsekvenser ved «overtramp».

 

Vi er innforstått med at vårt forslag innebærer utvidet tillit til våre medlemmer og deres forhandlere som leverandører og at dette ikke automatisk alltid kan gjøres 100 %, siden det faktisk forekommer feil i enkelte tilfeller.

I slike tilfeller blir det gitt veiledning fra TS0, men i enkelte av tilfellene forekommer det likevel gjentatte feil.

Vi er også innforstått med at det i møte 30. april i «samarbeidsforum» for prosjektet med sentral dokumentgodkjenning fra SVV ble gitt uttrykk for skepsis mot å avskaffe fysisk fremmøte.

Derfor foreslår vi at evt. gjentatte tillitsbrudd får som konsekvens at aktuell leverandør må gå tilbake til gammel ordning med fysisk fremmøte for en periode, inntil vedkommende har fått ting i orden.

For at man skal slippe fremmøte, kan det også tenkes flere kriterier, f.eks. et visst minstekrav til volum, avstand til trafikkstasjon, kompetanse, interne prosesser og/eller annet.

 

Det har allerede vist seg at nå som ordningen med sentral dokumentgodkjenning er implementert over hele landet, begynner det å bli problemer med ventetider på uakseptable flere uker for hallkontrollen.

BIL har hele tiden vært positiv til ordningen og den har etter hvert fått bra oppslutning hos bransjeaktørene.

Dette vil kunne endre seg dersom antall tjenestesteder reduseres som foreslått uten å kompenseres for ved avskaffing av fysisk fremmøte ved nyregistrering.

 

Som kompenserende tiltak ved vesentlige endringer i reisevei registrerer vi at det foreslås ambulerende / mobile tjenester, noe som med stort nok omfang kan avhjelpe situasjonen en del og som kan ses i sammenheng med vårt forslag.

 

Ytterligere positive effekter av å ta vårt forslag til følge er selvsagt økt trafikksikkerhet ved at det blir mindre unødvendig tomkjøring med tunge kjøretøyer over til dels lange avstander til og fra trafikkstasjoner i hele landet, noe som igjen betyr redusert CO2-utslipp og støy.

 

 

-------------------------------------------------------------------

Med vennlig hilsen / Kind Regards

Tore Lillemork, teknisk direktør                  

Bilimportørenes Landsforening             Bilimportørene

The Norwegian Automobile Importers’ Association

www.bilimportorene.no

tore@bilimportorene.no        /          +47 900 842 93
-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Fra: Tk-reform <tk-reform@vegvesen.no>
Sendt: fredag 12. april 2019 09:03
Til:
ks@ks.no; henrik.ebne@forbrukerradet.no; firmapost@ofv.no; post@transport.no; post@ytf.no; ntf@transportarbeider.no; hovedkontor@tryggtrafikk.no; post@atl.no; post@trafikkforum.no; pf@pensjonistforbundet.no; elev@elev.no; firmapost@nbf.no; Bente Moen Smestad <bente@bilimportorene.no>; al@adlo.no; post@lastebil.no; post@nortaxi.no; kna@kna.no; kundeservice@naf.no; nmf@nmfsport.no; info@bilsport.no; nmcu@nmcu.org; carclub@amcar.no; post@bobilforeningen.no; post@ffo.no; nhf@nhf.no
Emne: 18/257925-13 - Forslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området - begrenset høring

 

Hei

 

Herved oversendes forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området i Statens vegvesen til en begrenset høring.

Denne begrensede høringsprosessen er ledd i å utarbeide Statens vegvesens forslag som oversendes Samferdselsdepartementet 10. mai 2019.

 

 

Med hilsen
Lars Sverdrup Johansen

Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Stab, Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Mobil: +47 45491453 epost: 
lars.johansen@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no