Mer miljøvennlig tungtransport kan løse luftforurensningen i store byer

12506_350_19860_alarmerende_forurensing_465232I en artikkel publisert den 11. mai påpeker Forskning.no at luftforurensningen i Oslo og flere andre norske byer overstiger grenseverdiene som anbefales ut fra helsemessige grunner. Særlig øker utslippene av den helseskadelige gassen NO2 – nitrogendioksid. En av årsakene er økningen av dieselkjøretøy i vegtrafikken.

Derfor synder tungtrafikken mer
Tungtrafikk og varetransport står for hele 70 prosent av disse nitrogendioksid-utslippene, til tross for at de utgjør mindre enn 30 prosent av antall kjørte kilometer, samtidig som disse kjøretøyene er færre i antall enn personbiler.

– Grunnen til at de forurenser mer, er at lastebiler er større og tyngre, og at de hovedsakelig går på diesel, forklarer dr. Leonor Tarrasón, forskningsdirektør ved NILU, Norsk institutt for luftforskning på Kjeller.

– Miljøtiltakene må settes inn der miljøgevinsten er størst. Våre estimater for transportutslipp viser at vi også må rette tiltak inn mot varebiler, tungtransport og busser, i tillegg til personbiler, sier Leonor Tarrasón.

Personbiler synder minst
Frem til nå har de fleste tiltakene for å begrense trafikken vært rettet mot personbiler. Personbiltrafikken står for 70 prosent av antall kjørte kilometer, mens de bare har skylden for mindre enn 30 prosent av de totale NO2-uslippene i Oslo. Årsaken er at lette kjøretøy forurenser mindre.

– Dermed er det et stort potensiale for merkbar reduksjon av utslippene hvis tiltakene nå også rettes mot varebiler, tungtransport og busser, ifølge Tarrasón ved NILU.

Norge trues med rettssak
Norge slipper ut så mye farlig svevestøv og nitrogenoksid at det bryter EUs luftkvalitets-direktiv. EFTAs overvåkingsorgan ESA har åpnet formell sak mot Norge for brudd på direktivet.

Bryter på tre felt
ESA har funnet brudd på grenseverdiene for tre typer utendørs forurensning: svevestøv, nitrogenoksid (NO2) og svoveloksid (SO2) flere steder i landet. De fleste regelbruddene skyldes for høye konsentrasjoner gjennom året av NO2 i de største byene, de siste fem årene. Torsdag 27. mars påpekte ESA at Norge mangler gode handlingsplaner for å møte kravene i direktivet.

Norge har søkt om utsettelse av fristen for å overholde grenseverdien for nitrogenoksid fra 2010 til 2015. Bergen fikk utsatt fristen ut 2014. Oslo fikk ikke utsatt fristen. Grunnen er at EFTA bare gir utsettelse dersom man kan sannsynliggjøre tiltak som vil redusere nivåene tilstrekkelig innen fristen.

Utskifting av privatbiler ikke nok
Overskridelsen av nitrogenoksid i Oslo kan vedvare fram til 2025, viser utredninger foretatt av Transportøkonomisk Institutt og Norsk institutt for luftforskning. Hovedårsaken er at det vil ta lang tid å skifte ut bilparken i Oslo. Derfor er det lite sannsynlig at reduksjonen vil la seg gjøre i hovedstadsområdet.

Dobling av el-biler i fjor – men det monner lite
De siste årene har vi hatt en eksplosiv økning i el-bilsalget til privatpersoner. Ved utgangen av 2013 var det registrert nesten 18 000 el-personbiler i Norge, mot bare like over 8000 året før. Dette er i følge Forskning.no vel og bra, og NILU understreker at de ønsker denne utviklingen fortsetter. Men det er altså ikke nok, ettersom elbiler ennå bare utgjør 0,7 prosent av den totale personbil-parken i Norge. Til sammenligning er 44 prosent av personbilene dieseldrevne.

– Det er i overkant av en halv million personbiler totalt i Oslo og Akershus, og bare 7100 av disse er el-biler, påpeker Tarrasón.

Samtidig er det enda lenger mellom varebiler som går på elektrisitet. Det ble registrert 511 el-varebiler i 2013, mot bare 159 året før, viser tall fra SSB. Selv om stadig flere av oss bytter ut diesel- eller bensinbilen med elbil eller hybrid, vil det ta for mange år før utskiftingen av privatbilparken er stor nok til at det påvirker luftkvaliteten.

Mer miljøvennlig tungtransport
En stor nok reduksjon er mulig å få til, men det vil kreve at man setter inn tiltak som er direkte rettet mot de viktigste utslippskildene.

– Bruk av incentiver og miljødifferensierte avgifter for nytte- og tungtransport kan gi merkbare resultater. Transportbransjen i Norge vil være tjent med å bli mer miljøvennlig, det vil kunne være et konkurransefortrinn, avslutter Leonor Tarrasón, forskningsdirektør ved NILU, Norsk institutt for luftforskning på Kjeller.

Euro 6
Alle nye lastebiler som selges idag tilfredsstiller de nye Euro VI – kravene til utslipp av NOx, hvilket medfører store utslippsreduksjoner. Faktisk har en Euro VI lastebil et like lavt utslipp av NOx som en Euro V personbil. Rask innfasing av Euro VI ved å skifte ut de eldste lastebilene er derfor viktig.

Del:

Relatert