Søk
Close this search box.

85 g CO2 per kilometer i 2020. Er det mulig?

12074_350_19124_nyhetsak_toi_co2_1_321390

En rapport fremlagt av Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2020 til 85g/km kan nås ved å legge om engangsavgiften.

Bakgrunn er at Stortinget i 2012 i Klimaforliket vedtok at gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler skal være maksimalt 85 g CO2/km i 2020 – dette for å få ned utslippene av klimagasser i transportsektoren. Målet bygger på EUs regulering av bilprodusentene som skal gi et salg av nye biler som i snitt slipper ut 95 g CO2/km i 2020 i Europa.

Rapporten beskriver hvordan det norske målet om at nye biler skal slippe ut mindre enn 85 g CO2/km i 2020 kan oppnås under ulike scenarioer for utviklingen i det Europeiske bilmarkedet. Oppdragsgivere er Miljøverndepartementet.

Rapporten påpeker at den markedsstyrte innfasingen av lavutslippsbiler og -teknologier, går for sakte til at 85-grams målet kan nås. Dette til tross for dagens insentivstruktur med progressivt CO2-ledd i engangsavgiften og særinsentiver for elbiler som momsfritak, bruk av kollektivfelt, utbygging av ladestasjoner mm. Ifølge TØI er det derfor behov for ytterligere styring av etterspørselen mot biler med lave utslipp. Det er derfor gjennomført en analyse av mulige virkemidler og tiltak for at myndighetene skal kunne framskynde overgangen til mer energigjerrige og miljøvennlige bilmodeller.

Særnorsk: Ifølge TØIs rapport var 4-hjulstrekkandelen i Norge 24,7 % i år 2010 – omtrent tre ganger høyere enn EUs andel (ACEA). Dette vil skape ekstra utfordringer med å nå et mål som er strengere enn EUs mål, ettersom biler med 4-hjulstrekk typisk har CO2-utslipp som ligger 10 % over utslippet til tilsvarende bil uten 4-hjulstrekk.

TØIs rapport påpeker at det er stor usikkerhet med hensyn til teknologiutvikling, marked, bilprodusentenes strategier, og politikk i EU og medlemslandene. I rapporten er det derfor tatt utgangspunkt i fire alternative scenarioer for forventet utvikling av bilparken i Europa:

  • Elbil vinner fram
  • Ladbar hybridbil vinner fram
  • Klimakur (Både El- og hybridbiler vinner fram)
  • Diesel dominerer

TØI-apporten konkluderer blant annet med at tre av fire skisserte scenarioer nås målet direkte uten ytterligere tiltak enn omlegging av engangsavgiften – i det fjerde må det gjennomføres ytterligere innstramninger underveis. Innfrielsen av 85-grams målet vil gi en CO2 reduksjon på 35 % fra dagens utslippsnivå. Måloppnåelsen bygger på at etterspørselen styres mot biler med lavere utslipp og at elbiler og/eller ladbare hybridbiler utgjør en forholdsvis stor andel av nybilsalget i 2020.

En etappevis innføring av avgiftsendringen der myndighetene venter med deler av avgiftsomleggingen til det foreligger et økt antall miljøvennlige kjøpsalternativer vil redusere ulempen ved å velge miljøvennlig og holde ekstrakostnadene for bilkjøpere og forhandlere nede.

Rapporten påpeker også at det er i de miljøvennlige scenarioene, hvor 85-gramsmålet oppnås, hvor provenygevinsten for staten er minst.

Les rapporten her

Del:

Relatert