Nå må vi lære av erfaringene, og ikke stoppe det grønne skiftet på oppløpssiden!

Målrettet satsing gjennom flere år, med momsfritak og andre incentiver ved kjøp av elbil, har plassert Norge i verdenstoppen i overgangen til nullutslippsbiler. Elbiler utgjør nå 83 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler, og målet om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025 kan være innen rekkevidde.

– Historien viser tydelig at avgiftsendringer har stor betydning for befolkningens valg og kjøp av nye biler. Nå må vi lære av erfaringene, og ikke stoppe det grønne skiftet på oppløpssiden, sier direktør Erik Andresen i BIL.

Pris påvirker nordmenns kjøpsbeslutninger, og økte elbilavgifter vil forsinke utskifting av bilparken. Elektrifisering av personbilparken er en lavthengende frukt sammenliknet med tilsvarende utslippskutt i andre deler av sektoren, slik at økte elbilavgifter gjør det vanskeligere å nå klimamålene for 2030, sier Eivind Søraa, Senior Economist i Oslo Economics.

Rapporten «Kjøps- og bruksavgifters betydning for kjøp og bruk av bil» som ble lagt frem i dag, som er utarbeidet på oppdrag fra Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Denne viser helt tydelig at økte avgifter på kjøp av nye biler reduserer utskiftningen av bilparken. Slik blir det igjen vanskeligere å nå klimamålene.

Rapporten ble igangsatt for å få dypere kunnskap om bileieres handlingsmønster ved avgiftsendringer. Både kjøp og bruk.

Det er selvfølgelig viktig kunnskap for bransjen, men også for myndighetene. Det gir kunnskap om fremtidig proveny fordi avgiftsendringer fører til adferdsendringer hos forbrukerne. 

Men først og fremst gir rapporten kunnskap om avgiftenes rolle i arbeidet med å fornye bilparken i det tempoet som er nødvendig for at vi skal klimamålene  – og de utslippskuttene transportsektoren skal ta. Vi er alle avhengige av at overgangen til nullutslipp ikke forsinkes. 

Det har allerede blitt dyrere å både kjøpe og bruke elbiler. 670.000 biler er nå elektriske. Det betyr at ca. 2,2 millioner biler fortsatt går på  bensin og diesel.  Mange av dem med høye utslipp, som ikke er bra for hverken klima eller miljø.

BIL mener konklusjonene i rapporten gir helt tydelige svar, og til dels dramatiske svar.

Full mva på elbiler kan gi nedgang i salget på 20 – 30%, engangsavgift gir ytterligere 10 – 20% nedgang. Til sammen mellom 30 og 50% nedgang! Da vil vi være lysår unna ethvert klimamål. 

I tillegg kommer reduksjon ved eventuell veibruksavgift, økte bompenger, firmabilskatt osv. Konsekvensene av avgiftsøkninger er vesentlig høyere CO2 utslipp i 2030 fra bilparken. Men også helt frem mot 2050 – fordi en ny bil er på veien i nesten 20 år. Oppsummering/konsekvenser:

Kjernefunn:
• Økte avgifter kan føre til en eldre bilpark ved at færre velger å kjøpe nye elbiler.

• Effekten av økte avgifter vil manifestere seg over tid, gitt bilparkens størrelse.

• Substitusjonseffekter, dvs. hvordan forbrukerne velger alternativer til nye elbiler, er i begrenset grad dekket i rapporten.

• Potensielle alternativer inkluderer nye fossilbiler, som hybrid, diesel eller bensinbiler, og bruktbiler.

Avgifter og Nasjonal transportplan:
• Norge har satt seg som mål at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Dette målet ble videreført for perioden 2022-2033.

• Avgiftslettelsene for nullutslippskjøretøy har bidratt til en elbilandel på 79% i 2022.

• Bekymringen er at reversering av disse lettelsene kan bremse overgangen til nullutslippskjøretøy.

Vridningseffekter:
• Det er en risiko for at forbrukerne vil vende seg mot andre drivlinjer dersom avgiftene på elbiler økes. TØI-rapporten (Fridstrøm & Østli, 2021) gir innsikt i hvordan forbrukerne kan velge mellom ulike drivlinjer.

• Økte avgifter kan føre til redusert omstilling til nullutslippskjøretøy og høyere utslipp fra bilparken over tid.


Avgifter spiller en kritisk rolle i beslutningen om å kjøpe og bruke elbiler i Norge. Skjønt ambisjonen er å overgå til en fullstendig nullutslippsbilpark, kan økte avgifter hindre denne overgangen ved å gjøre det mindre attraktivt for forbrukere å kjøpe nye elbiler. Det er viktig å vurdere avgiftspolitikkens langsiktige virkninger på miljøet, trafikksikkerheten og bilparkens alderssammensetning. Her har politikere og andre myndighetspersoner virkelig fått noe å tenke på! Vi håper vi alle er vårt ansvar bevisst.

Last ned rapporten her

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer