Søk
Close this search box.

ESA bringer Norge inn for EFTA-domstolen på grunn av regelverket om å svare full engangsavgift på utenlandsregistrerte leasingbiler

Etter lengre tids utredning konkluderte ESA (EFTAs overvåkningsorgan) i 2012 og 2013 at norsk regelverk vedrørende midlertidig bruk av utenlands-registrert bil i Norge ikke er i samsvar med EØS-avtalen.

ESA overvåker at regelverket i EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge er i samsvar med EØS-avtalens regler, og gjør det mulig for EFTA-landene å delta i EUs interne marked. EØS-avtalen  forener EUs 28 medlemsland med EFTAs tre medlemsland (Island, Liechtenstein og Norge) i et internt marked styrt av samme regelverk (EØS-området).

I dag krever Norge full engangsavgift for midlertidig bruk av utenlandsregistrerte leasingbiler. ESA er av den oppfatning at norske regler om avgift på utenlandsregistrerte leasingbiler ikke er i tråd med EØS-regelverket. Norge fjernet engangsavgiften på midlertidig bruk av utenlandsregistrerte leiebiler i 2011, men endringen gjaldt ikke leasingbiler. EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå vedtatt å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Kravet om å betale full engangsavgift uten å ta hensyn til hvor lenge bilen skal brukes i Norge, er etter ESAs mening for strengt. ESA konkluderer med at dette strider mot friheten til å yte og motta tjenester over landegrensene i EØS. I en såkalt grunngitt uttalelse (Reasoned Opinion) fra ESA av 21. november 2012 påpekes forskjellsbehandlingen av leasingbiler og leiebiler, og det faktum at det ikke er noen unntaks- eller refusjonsordning for utenlandskregistrerte leasingbiler.

Den norske regjeringen oversendte den 15. oktober 2013 saken til Toll- og Avgiftsdirektoratet. Norge har imidlertid ennå ikke gjennomført de nødvendige endringer i norsk regelverk. Etter ESAs syn har ikke norske myndigheter foretatt tilstrekkelige tiltak til å bringe det norske regelverket i samsvar med EØS-avtalens krav.
Dette er bakgrunnen for at ESA nå bringer saken inn for EFTA-domstolen.

Les mer her

Del:

Relatert