Søk
Close this search box.

Bomfritak for biogass fra 2022

-Dette er skikkelig gode nyheter, og vil bidra til utslippskutt fra tungtransporten, sier teknisk direktør i BIL, Tore Lillemork. Fra 1. januar 2022 skal kjøretøy på biogass likebehandles med nullutslippskjøretøy på strekninger med bompenger.

18.mai kom innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget i behandlingen av et representantforslag fra Fremskrittspartiet om biogass. Her legger flertallet klare føringer for å løfte og fremme bruken av biogass:

I. Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak om å sikre en enhetlig utbygging av infrastruktur for null- og lavutslippsteknologi. I tillegg legge til rette for en raskere søknadsprosess for gassdistributørene som søker om investeringsstøtte til fyllestasjoner hos Enova, samt umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff.

II. Stortinget ber regjeringen umiddelbart forenkle søknadsprosessen for støtte til biogasskjøretøy, etter modell for støtte til tunge elektriske kjøretøy, hvor Enova lover en enkel søknadsprosess med raskt svar.


III. Stortinget ber regjeringen sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022.


IV. Stortinget ber regjeringen om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, og denne begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.

V. Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette for å bidra til å utvikle biogassnæringen i Norge.

-En slik satsing på biogass betyr veldig mye. Vi har lenge etterlyst og ønsket oss en mer helhelhetlig satsing, her faller mye på plass. Flott initiativ fra FrP – og veldig gledelig at stortingsflertallet følger opp. For å nå utslippsmålene våre er vi avhengige av at vi tar tilgjengelig teknologi i bruk, og gir like rammevilkår. Veien til utslippskutt fra transportsektoren handler ikke bare om elektrifisering, sier Lillemork.


Hele komiteinnstillingen ligger her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-468s

Forslaget skal formelt vedtas av Stortinget før sommeren.

Del:

Relatert