Søk
Close this search box.

Slik er bilen selve bindeleddet i samfunnet

Bilen er helt avgjørende for å knytte folk, varer og tjenester sammen i Norge. Nå skal den utslippsfrie bilen være bindeleddet for fremtidige generasjoner.

I Norge finnes det 80 kilometer T-bane og 2.500 kilometer jernbane, men hele 100.000 kilometer med vei. Lange avstander og utfordrende topografi gjør veitrafikken til den foretrukne og mest hensiktsmessige transportformen.

Alle faglige prognoser viser at den posisjonen bare vil forsterkes i tiårene som kommer.

Mer enn 80 prosent av all persontransport, og 2/3 av all godstransport, finner sted på veien. Det er rett og slett svært vanskelig å se for seg et Norge uten bilen. 

Den er bindeleddet i samfunnet vårt. Bilen binder varer og tjenester til folk, men kanskje aller viktigst binder den folk sammen.

Den gjør det mulig å leve, jobbe og drive verdiskapning i hele landet. Bilen er verktøyet som frakter ungene til og fra trening og fritidsaktiviteter, varer til nærbutikken, håndverkeren og materialer til der det trengs, eller deg og familien til hytta. 

Viktig for verdiskapingen 

Veitrafikken skaper også store verdier for samfunnet. En rapport Menon Economics har utført for Statens vegvesen viser at verdien av veien er på 1.100 milliarder kroner per år.

Bilen, uavhengig av type og størrelse, er avgjørende for å kunne drive verdiskapning og for å skape arbeidsplasser i hele landet. 

I tillegg er veitrafikken en stor og betydningsfull næring i seg selv. I 2021 hadde denne næringen 180.000 ansatte og en omsetning på 500 milliarder kroner. 

Den utslippsfrie mobiliteten er her nå

En offensiv elbilpolitikk og ambisiøse mål om fullt nullutslippssalg i 2025 har gjort Norge til et foregangsland innen utslippsfri mobilitet. Veitrafikken leder an i det grønne skiftet og vil komme raskere til nullutslipp enn både båt og fly, og raskere enn det tar å bygge ut jernbanenettet. 

I begynnelsen av 2024 er ni av ti nye personbiler som selges i Norge utslippsfrie. Vi er helt avhengige av at denne utskiftningstakten opprettholdes, og aller helst øker, hvis vi skal nå de ambisiøse klimamålene Stortinget har vedtatt.

Ikke minst må vi få på plass gode incentiver og tiltak for nyttekjøretøyer. Elektrifiseringen av både tunge og lette varebiler går vesentlig tregere enn for personbilene. 

Vi må derfor holde både kjøps- og bruksavgifter nede på et fornuftig nivå som gjør at det grønne skiftet ikke bremser opp. Bilen, uansett størrelse og formål, er ikke et luksusgode for de få, men et nødvendig verktøy for at vi skal kunne bo, jobbe og ferdes i hele Norge. 

Den er selve bindeleddet.

Del:

Relatert