Søk
Close this search box.

Nær avklaring for WLTP på personbil

BIL har nå lagt frem sine funn og forslag til ny CO2-avgiftsskala for personbiler for Finansdepartementet.

Det har vært en lang prosess å få oversikt over implikasjonene av at nye biler nå testes i syklusen WLTP fremfor NEDC. At utslippstallene jevnt over ville bli høyere var klart, men hvor mye høyere har vært et usikkert punkt helt frem til ganske nylig.

Vegdirektoratet har data på alle nye biler som tas inn til Norge. De aller fleste personbiler har både NEDC- og WLTP-verdi i dette systemet, slik at de går an å sammenlikne.

Tallenes tale er klar: Gjennomsnittlig forskjell på WLTP- og NEDC-verdier på de aller fleste nye personbiler importert siden februar er snaut 25 prosent.

Potensiell dobling av CO2-avgift

Avgiftsmessig ville det fått store konsekvenser om nye biler skulle få CO2-avgift beregnet etter WLTP-verdier nå.

Etter planen skal WLTP-verdiene legges til grunn for avgiftsberegning fra nyttår. Med dagens skala ville de bilene som er solgt til nå i år fått over dobbelt så høy CO2-avgift som de har hatt med NEDC-verdier. Derfor trenger vi en ny CO2-avgiftsskala.

Gjennomsnitt alle
Før kalibrering  
CO2-avgift NEDC 2.0 kr 50 480
CO2-avgift WLTP kr 108 607
Avgiftsendring kr kr 58 127
Avgiftsendring % 115 %
 
Etter BILs kalibrering  
CO2-avgift NEDC 2.0 kr 50 480
CO2-avgift WLTP kr 51 161
Avgiftsendring kr kr 681
Avgiftsendring % 1,3 %
St. avvik endring i kalibrert avgift (kr)  kr         13 992,20
St. avvik endring i kalibrert avgift (%) 22 %

Med BILs foreslåtte løsning vil den gjennomsnittlige avgiften per bil være tilnærmet uendret, slik som regjeringen i sin regjeringsplattform slo fast at det skal være.

Vi unngår uansett ikke at noen biler går opp i avgift, og andre ned. Det er fordi sprikene mellom NEDC- og WLTP-verdiene varierer fra bil til bil.

NAF og NBF deltok også på møtet i Finansdepartementet, og stiller seg bak BILs avgiftsforslag. Vi forventer nå at finansmyndighetene legger frem et provenynøytralt forslag til ny CO2-avgiftsmodell i statsbudsjettet til høsten.

Ber om utsettelse for varebiler

Varebilene ligger et år bak personbilene i innføringen av WLTP. BIL har derfor bedt om at NEDC-verdier videreføres som avgiftsgrunnlag neste år, lik den ordningen vi har for personbiler i år.

Del:

Relatert