Søk
Close this search box.

Mye mindre svevestøv, NOx, SO2 og NH3 fra veitrafikken

Det har skjedd en betydelig reduksjon av forsurende gasser fra veitrafikken siden 1990. Gassene NOx, SO2 og NH3 samlet er redusert med 27 prosent. Svevestøv er redusert med over 40 prosent.

Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOx, men også mindre utslipp av SO2 i perioden. Utslippene av ammoniakk har økt noe.

I 2015 var transport opphav til 44 prosent av utslippene av nitrogenoksider (NOx) i Norge, og veitrafikk og skip og båter var dominerende utslippskilder, med henholdsvis 20 og 21 prosent av de totale NOX-utslippene.

I Norge er transportutslippene (inkludert utenriks sjøfart) av NOx redusert med 63 prosent mellom 1990 og 2015.

 

Også CO2 går ned

Veitrafikken er den tredje viktigste kilden til klimagassutslipp etter olje- og gassvirksomheten og industrien, og utgjør den klart største kilden til transportutslipp av klimagasser i Norge. I 2015 utgjorde disse utslippene 62 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Ifølge de foreløpige tallene fra SSB , gikk utslippene av klimagasser fra veitrafikken ned med 4 prosent fra 2015 til 2016. Dette til tross for at bilparken vokser jevnt og trutt med over 50 000 biler årlig.

 

Se utslippstall hos SSB.

Del:

Relatert