Bilbransjens samfunnsregnskap

Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnet, i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Debatten om bil og veitrafikk har gjerne et negativt fortegn, og fokuserer for eksempel på klimagassutslipp, lokal forurensning, trafikkulykker, køer og dårlige veier. Dette er naturligvis helt sentrale utfordringer som må tas på største alvor, også av bilbransjen selv.

Likevel må det kunne sies at bilens mange positive sider ofte blir underkommunisert. Det finnes knapt en bransje som de siste drøye 100 årene har forandret samfunnet mer, som i større grad har bidratt til økonomisk vekst, og dermed også til velstandsforbedringer, enn bilbransjen. Personbiler, lastebiler og busser er i de fleste sammenhenger verdens mest effektive transportmidler, og veitrafikken er en forutsetning for all handel og for et moderne arbeidsliv og bosettingsmønster.

Den globale bilindustrien omsetter for over 3 billioner dollar. Hvis bilindustrien hadde vært et land ville den dermed vært med i toppen av de største økonomiene i verden. Bilbransjens største verdiskaping ligger ikke i det som bilindustrien genererer i form av arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Den største effekten er indirekte. Effektiv transport skaper store verdier i alle andre deler av nærings- og samfunnslivet.

Bilen er Norges viktigste transportmiddel

Tall fra SSB viser at personbilen er det dominerende transportmiddelet i Norge og står for 80 prosent av all persontransport (passasjerkilometer). Av all godstransport på land og sjø i Norge skjer ca. 2/3 på vei. Veitrafikkens samlede bidrag til verdiskaping og sosial livsutfoldelse er altså betydelig. Se bare på mengden personkilometer:

Godstransport går også i all hovedsak på vei:

Bil- og transportnæringen skaper store verdier

BIL har ved hjelp av Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin næringsstatistikk tatt ut en del nøkkeltall for bilbasert næring i bred forstand.

Bilbransjen (import, salg, verksted og deler)

De siste årene har næringen typisk hatt en moderat og stabil vekst i omsetning på mellom 2 og 3 prosent i året.

Handel med og reparasjon av motorvogner

Handel med og reparasjon av motorvogner

Kategorier 49.3, 49.4, 52 og 53: https://www.ssb.no/statbank/table/08023

Servicehandel

Bil- og transportnæringen (bilbransjen, transportnæringen, bensinstasjoner) omsetter for omtrent 500 milliarder kroner i året. Det er mer enn selveste Equinor, Norges største bedrift, eller Telenor, Yara, Hydro, NorgesGruppen og DNB til sammen.

Bil- og transportnæringen sysselsetter ca. 180 000 personer. Det er flere mennesker enn det jobber i Equinor, Telenor, Yara, Hydro, NorgesGruppen og DNB til sammen, eller like mange som befolkningen i Trondheim.

Bilavgiftene finansierer mye offentlig velferd

Selv om bilavgiftene har blitt dreid noe mer i miljømessig retning de senere årene, er avgiftenes hovedformål fortsatt å skaffe staten provenyinntekter.

Bilavgifter i statsbudsjettet

Bilavgiftene er i 2019 beregnet til omtrent 42 milliarder kroner. Det inkluderer:

  • Engangsavgift
  • Trafikkforsikringsavgift
  • Vektårsavgift
  • Veibruksavgift
  • Omregistreringsavgift

I tillegg kommer bompengeinntekter, i 2019 cirka 13 milliarder kroner.

Bompengeinntektene er i stadig økning:

Kilde: Vegvesen.no

Bilavgiftene finansierer sentrale deler av den offentlige velferden

  • Bilavgiftene og bompenger fører til provenyinntekter for staten på over 50 milliarder kroner. Til sammenligning utgjorde statens inntekter fra petroleumsvirksomhet ca. 110 milliarder i 2018.