Drivstoff/drivlinje

Egenskaper

Bensin

Tradisjonell fossilt basert bensin i henhold til standarden NS-EN 228. I dag brukes E5, dvs. bensin med inntil 5 % lavinnblandet etanol. E5 kan også inneholde andre biokompenter enn etanol, som totalt sett gir en høyere fornybar andel drivstoff i bensin. Det avgjørende er at sluttproduktet oppfyller NS-EN 228.

Tilsvarende er E10 neste skritt innen lavinnblanding i bensin i Norge, men ikke alle biler i eksisterende bilpark kan bruke E10. Det er fra myndighetenes side gjort et vedtak om at ved innføring av E10 i Norge, skal det også tilbys en sikringskvalitet for de bilene som ikke kan kjøre på E10.

Flere land har introdusert E10 allerede, for eksempel Finland.

Det pågår et arbeid i den europeiske standardiseringskomiteen for drivstoff (CEN) med vurdering om produktstandarder for høyere innblanding av bioetanol, eksempelvis E20 og E25.

Bensin har god tilgjengelighet og er basert på kjent teknologi.

Diesel

Tradisjonell fossilt basert diesel i henhold til standarden NS-EN 590. I dag brukes B7, dvs. diesel med inntil 7 % lavinnblandet biodiesel og med maks. svovelinnhold 10 parts per million (ppm), som per definisjon er svovelfri diesel.

Det er også mulig å blande inn andre biokomponenter i dieselen, som gjør at man får en høyere andel fornybart drivstoff i dieselen. Det avgjørende er at sluttproduktet oppfyller produktstandarden NS-EN 590.

Diesel har i likhet med bensin god tilgjengelighet og er basert på kjent teknologi. Diesel gir ofte en enda bedre rekkevidde enn bensin, lavere CO2-utslipp og forbruk (høy brennverdi). Med avgasskravnivå Euro VI er lokal forurensning redusert til det minimale for tunge biler. Dieselbiler har gjerne lange serviceintervaller.

Lette dieselbiler (person- og varebiler) har som regel høyere NOx-utslipp enn bensinbiler.

Hybrid 

Ikke-ladbar hybridbil

Går på en kombinasjon av bensin og elektrisitet, eller
diesel og elektrisitet

Hybridbiler bidrar med elektrisk kraft i tillegg til forbrenningsmotoren og mange, men ikke alle, kan kjøres rent elektrisk en kortere strekning i lav fart. Det gir lavt drivstofforbruk innen visse driftsområder (bybuss, renovasjon, distribusjon, bykjøring med personbil). Hybridbiler lades på to måter: via bilens forbrenningsmotor og ved regenerering av bremseenergi.

Vi skiller mellom mildhybrid og fullhybrid.
En mildhybrid kan ikke drive bilen rent elektrisk, men flere mildhybrider kan bidra med elektrisk drivkraft sammen med forbrenningsmotoren, mens andre f.eks. bare kan regenerere bremseenergi. 

En fullhybrid kan i tillegg drive bilen en mindre strekning rent elektrisk.

Hybride biler har kompliserte drivverk fordi de både har en forbrenningsmotor samt batterier og elmotor. De krever derfor også spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted.

Plug-in-hybrid

Ladbar hybridbil

De ladbare hybridene har større elektriske drivverk, det vil si batterier med høyere kapasitet og kraftigere elmotor enn de ikke-ladbare hybridene. De nyere pr. 2020 har en ren elektrisk rekkevidde på typisk ca. 50 – 100 km (personbil). De egner seg godt for dem som stort sett har mye småkjøring, drar sjeldnere på langtur, og som har lademuligheter.

Ladbare hybrider får et noe høyere drivstofforbruk dersom batteriet ikke lades, eller på langtur når batteriet går tomt. Har man ikke lademulighet hjemme, eller kjører mye langtur, forsvinner fordelen med ladbar hybrid.

Elbil

Batterielektrisk bil

Null klimagassutslipp fra bilen genereres under kjøring, lave vedlikeholdskostnader.

Utvalget av bilmodeller og leveringsdyktighet på disse er økende, og de aller fleste segmenter vil være dekket inn i løpet av 2020/2021.

Rekkevidde og ladeinfrastruktur er utfordringer, men bedres stadig og mange har el-bil som eneste bil. Det beste og billigste er selvsagt å ha tilgang til lader hjemme.

Det er ikke uvanlig med kødannelse ved hurtigladere langs hovedveiene på utfartsdager. Å lade en bil tar vesentlig lengre tid enn å fylle en drivstofftank, typisk rundt 30-40 minutter på en hurtiglader.

Her er 10 tips for å maksimere rekkevidden, særlig om vinteren: https://www.fleeteurope.com/en/new-energies/europe/features/10-tips-maximise-ev-range-cold-days?a=DQU04&t%5B0%5D=Plug-in%20hybrid&t%5B1%5D=EVs&t%5B2%5D=Charging&t%5B3%5D=range&curl=1 

Elbiler krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted.

Enn så lenge svært lite utvalg av kommersielt tilgjengelige tunge biler, men en del el-varebiler er å få kjøpt. Her gis det også Enova-støtte.

Foreløpig har elbiler bare ett gir, med ytterst få unntak. Dette er fordi girkasse har vært ansett som for dyrt og for å øke vekten så mye at “vinningen går opp i spinningen” med tanke på rekkevidden. Fordelen med en to-trinns girkasse vil være økt effektivitet i hastigheter over ca. 70 km/t, samt høyere toppfart. Ved at styring av girkassen kan kombineres med GPS, kan girskiftmønster f.eks. optimaliseres med topografien.

Hydrogenbil

Hydrogenelektrisk (brenselscelle)

Null klimagassutslipp fra bilen genereres under kjøring. Bilen genererer elektrisk kraft fra medbragt hydrogen via brenselceller og er en el-bil. Prosessen om bord slipper kun ut vann.

Det er svært få tilgjengelige modeller på markedet, og svært få fyllestasjoner. Bilene er relativt dyre, men har bedre rekkevidde og tar kortere tid å fylle opp enn batteribiler.

Hydrogenbiler krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, lite erfaring med vedlikeholdskostnader.

Antas å bli mer aktuelt for tunge kjøretøy enn personbiler pga. kompleksitet og produksjonskostnader.

LPG (Liquified Petroleum Gas)

Har i en mindre grad vært brukt på personbiler. Vi antar i dag at det er i underkant av 100 fyllestasjoner for LPG i Norge. Flere stasjoner ble lagt ned her i Norge som følge av innføringen av veibruksavgiften på LPG fra 1. juli 2016. Internasjonalt er imidlertid LPG et større marked, også for personbiler.

Biodiesel FAME/RME (B7 / B30 / B100)

Ikke særlig aktuelt i dag, men noe på tunge biler

Biodiesel (FAME – fettsyre-metyl-ester/RME – rapsmetylester) er den mest utbredte biodieselen. Den framstilles av plantefett eller oljer, fra for eksempel raps, soya og palmeolje. Det vanligste råstoffet for FAME/RME er raps, noe som vil gjøre det til et konvensjonelt biodrivstoff. Produktstandarden for autodiesel (NS-EN 590) tillater opp til 7 % innblanding med FAME/RME. 

B7 er diesel med inntil 7 % innblandet FAME. I tillegg kan det blandes inn HVO (se nedenfor) i tråd med den europeiske produktstandarden.

B30 er et høyinnblandingsprodukt av diesel, med inntil 30 % innblandet biodiesel.

B100 består kun av biodiesel (altså 100 % biodiesel).

Biodiesel kan avhengig av sammensetningen gi et lavere netto CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonell diesel, helt ned mot karbonnøytralitet. Drivstoffet gir god rekkevidde.

Biodiesel har noe begrenset tilgjengelighet, kan gi kortere serviceintervaller, høyere NOx-utslipp enn for tradisjonell diesel, dårligere vinteregenskaper, høyere forbruk (pga. lavere brennverdi), og motor må om mulig spesialbestilles for å kunne benytte drivstoffet. Noen leverandører har motorer som kan bygges om for å kunne benytte biodiesel – Norm EN 14214. Drifts- og servicekostnader høyere enn for tradisjonell diesel.

Fornybar Diesel (HVO)

Fornybar diesel (Hydrogenert Vegetabilsk Olje – HVO) er en type biodiesel. De samme oljevekstene som benyttes til å fremstille FAME, kan brukes til å fremstille HVO, men i HVO kan det benyttes mer biprodukter, avfall og rester fra ulike produksjonsprosesser; som slakteavfall, skogsavfall, frityrolje fra matproduksjon, palmeoljerest fra palmeoljeproduksjon osv. HVO er et mer raffinert produkt som kan blandes inn i større mengder i vanlig diesel, enn hva man kan med FAME. HVO kan også benyttes som et rent produkt (HVO 100). Det som er avgjørende for innblandingsandelen, er at det ferdigblandede dieselproduktet oppfyller produktstandarden for diesel. HVO kan være enten konvensjonelt eller avansert biodrivstoff. Det avgjørende er hvilket råstoff det er produsert fra.

HVO gir lavere netto CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonell diesel, god rekkevidde. Lokal forurensning blir ytterligere noe redusert i forhold til tradisjonell diesel. Med dagens norske basediesel kan det blandes inn inntil ca. 30 % HVO innenfor standarden EN 590.

HVO har relativt dårlig tilgjengelighet. De fleste nyere lastebiler med avgasskravnivå Euro V og VI er godkjent av bilprodusentene for HVO 100 (100 % HVO), men produsentene må kontaktes før man benytter drivstoffet utover ovennevnte innblanding på ca. 30 %, da det pr. d.d. ikke er alle motorvarianter som er sertifisert for drivstoffet.

Usikkerhet om pris og forsyningssituasjon, dyrere enn diesel.

Biogass (”CBG”/Bio 100/Bio 33)

Noe på tunge biler

Biogass kan framstilles fra en rekke ulike råstoff, både oljevekster og halm, husdyrgjødsel, treavfall og matavfall. I Norge benyttes ulike avfallsfraksjoner for å produsere biogass, blant annet husholdningsavfall, avløpsslam og husdyrgjødsel. Denne biogassen er dermed å anse som avansert biodrivstoff. Ved oppgradering til drivstoffkvalitet (metan), kan biogassen benyttes i gassdrevne kjøretøy uten restriksjoner. I dag benytter flere bybusser og renovasjonsbiler biogass.

I stor grad/delvis klimanøytralt, motorene har lavt støynivå.

Gassen er av varierende kvalitet, begrenset rekkevidde og tilgjengelighet, økt vedlikeholdsbehov pga. fremmedtenning, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, vil bety høye vedlikeholdskostnader.

Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.

LNG (Liqufied Natural Gas)
Noe på tunge biler

Lavt støynivå, relativt god rekkevidde, ekstremt lavt partikkelutslipp.

Relativt høyt CO2-utslipp, økt vedlikeholdsbehov pga. fremmedtenning, begrenset tilgjengelighet, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, vil bety høye vedlikeholdskostnader.

Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.

Etanol

Lavinnblandes i bensin, E5
Kan brukes på tunge biler

Bioetanol er fornybart drivstoff bestående av etanol som kan blandes inn i vanlig bensin. Det framstilles av planter som inneholder sukker og stivelse, for eksempel mais, sukkerrør, korn og poteter. Bioetanol baseres dermed på gjæringsprosesser av sukkerholdige planter. I Norge tilbys E5, det vil si bensin med inntil 5 % innblandet bioetanol. Om lag 10 prosent av biodrivstoffet som brukes i Norge i dag er bioetanol. Bioetanol kan være enten konvensjonelt eller avansert biodrivstoff. Det avgjøres av hvilken råvare biodieselen er produsert fra.

Drivstoffet er delvis klimanøytralt og har lavt partikkelutslipp.

Ulemper for tunge biler: krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, høye vedlikeholdskostnader, høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.