For å lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet må vi gradvis omstille transportsektoren fra fossil til fornybar energi. Innfasing av nullutslippsteknologi gjennom helelektriske, delvis elektrifiserte og hydrogenelektriske biler spiller en sentral rolle i dette.

Bilen er en naturlig del av lavutslippssamfunnet og fremtidens transportløsninger. For BIL er det viktig å få synliggjort det betydelige arbeidet verdens bilprodusenter nedlegger i å utvikle fremtidens drivstoff, stimulere myndighetene til å tilrettelegge for ny teknologi gjennom avgiftssystemer og bygge ut nødvendig infrastruktur.

Nybilsalget, markedsandeler etter fremdriftstype, i prosent. Kilde: OFV[1].

Elbiler og hybridbiler

Hva dreier debatten seg om?

 • Bensin- og dieselmotorer er i dag svært effektive. Forbrenningsmotorens ulempe er allikevel fortsatt utslipp av gasser og partikler, selv om dette er mye lavere i dag enn selv for kun få år siden. Bensin og diesel er (i hovedsak) heller ikke fornybare ressurser, med mindre vi snakker om biodrivstoff.
 • For BIL er det viktig å synliggjøre det betydelige arbeidet verdens bilprodusenter legger ned i å utvikle fremtidens biler, slik som hel- og delelektriske biler, samt stimulere myndighetene til å tilrettelegge for ny teknologi gjennom avgiftssystemet.

Hva er sakens fakta?

 • Verdens bilfabrikker har gjennom redusert drivstofforbruket i dagens forbrenningsmotorer betydelig gjennom motoreffektivisering. Avgassrensing har også blitt betydelig bedre både på personbiler og lastebiler.
 • Fabrikkene bruker et hundretalls milliarder kroner på forskning og utvikling for å utvikle morgendagens drivstoff og fremdriftsteknologi, der elektrifisering blir et stadig større og viktigere satsingsområde.
 • Biler med hel eller delvis elektrifisering finnes i flere former; rene elbiler, ladbare hybridbiler, ikke-ladbare hybridbiler og hydrogenbiler (les mer hydrogenbiler i eget avsnitt om dette).
 • Hel- og delelektriske biler har vært på markedet i mange år og har også vært begunstiget i avgiftssystemet lenge, men først de siste årene har bilene blitt mer anvendelige med tanke på komfort, plass og rekkevidde og dermed blitt solgt i større volumer. Omtrent 260 000 elbiler rullet på norske veier ved utgangen av 2019[2], det er cirka 10 prosent av den totale bilbestanden. El- og hybridbiler hadde til sammen nesten 70 prosent markedsandel i 2019, jf. diagrammet over.
 • Regjeringen har bestemt at ladbare hybrider, elbiler og hydrogenbiler skal komme økonomisk bedre ut enn tradisjonelle bilmodeller.
  • Det er foreløpig lagt opp til at avgiftsfordelene for nullutslippsbiler skal beholdes ut stortingsperioden (2021)[3]
  • Kommunene har fått større frihet og innflytelse over de øvrige fordeler for nullutslippsbiler som kjøring i kollektivfelt, fri parkering og tilgang til lading.

Helelektriske biler

 • Elbilene har i løpet av de siste årene vært gjennom en betydelig utvikling mht. rekkevidde, størrelse, sikkerhet, komfort og andre bilkvaliteter. Utvikling av hurtiglading med tilhørende utbygging av infrastruktur har også gjort elbilen mer konkurransedyktig.
 • Parallelt med denne utviklingen har prisen fra leverandørene falt. Prisfallet kommer som følge av økt konkurranse i elbilmarkedet, og at teknologien etter hvert er blitt mer moden. Elbilens store fordel er at den har nullutslipp av klima- og miljøgasser under kjøring og lave brukskostnader. Ulempen er høye produksjonskostnader (som i dag kompenseres gjennom avgiftsfritak), begrenset modellutvalg og ladeinfrastruktur.
 • Selv om det stadig kommer flere elbiler med større batterikapasitet vil rekkevidde og ladetid og -tilgang være en begrensning også fremover. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til hva som vil skje med elbilbruken hvis særordningene fjernes eller svekkes.
 • Norge er det landet i verden med klart høyest andel elbiler, og i rent antall ble det også solgt flere elbiler i Norge enn i noe annet europeisk land frem til 2018[4]. I 2019 gikk noen store markeder forbi Norge i rent antall biler, men er fortsatt langt unna våre markedsandeler.

Kilde: https://www.acea.be/statistics/tag/category/electric-and-alternative-vehicle-registrations

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler solgt i Norge ligger langt under EU-snittet:

Kilde: OFV[5] og EEA[6].

Hybridbiler (ikke-ladbare)

 • Hybridbiler er biler som både har en forbrenningsmotor og en el-motor.
 • Hybriden har ikke de samme rekkeviddebegrensningene som elbilene, men batteriene lades bare med energi fra forbrenningsmotoren eller fra bremsekreftene under kjøring. Det betyr at en vesentlig del av kjøringen skjer på fossilt drivstoff. Hybridteknologien fanger imidlertid opp en del energi som ellers ville gått til spille ved bremsing (varme), slik at man kan oppnå en del drivstoffbesparelser med hybridteknologi.
 • Se faktaarket om fremdrifts- og drivstofftyper for mer informasjon.

Ladbare hybridbiler

 • Som andre hybridbiler har disse også både forbrenningsmotor og elmotor. Her kan imidlertid el-motoren lades på samme måte som på helelektriske biler. Dermed kan de ladbare hybridbilene kjøre vesentlig lengre på strøm enn hybridene, men kjørelengden varierer ganske mye fra modell til modell – fra ca. 30 km til 100 km.
 • Avgiftspolitikken har ved hjelp av vektfradrag og CO2-fradrag for ladbare hybrider bidratt til at de ofte kommer avgiftsmessig gunstig ut.
 • I 2019 var 14 prosent av alle solgte biler i Norge ladbare hybrider. Andelen ladbare hybrider var først økende for så å minke litt. Dette kan ha sammenheng med at flere finner ut at ren elbil fungerer for dem. Etter hvert som de ladbare hybridene får lengre rekkevidde kan muligens populariteten få et oppsving igjen.
 • Se faktaarket om fremdrifts- og drivstofftyper for mer informasjon.

Hva mener BIL?

 • Verdens bilprodusenter investerer store summer i forskning og utvikling (FoU) for å utvikle morgendagens fremdriftsteknologier. Syv av ti solgte biler i Norge er helt eller delvis elektrisk drevne, og denne utviklingen vil forsterkes i årene som kommer. Det ser likevel ut til at biler med forbrenningsmotor vil dominere markedet på verdensbasis i en god del år fremover.
 • Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, vil lav- og nullutslippsbiler være dyrere å produsere enn biler med forbrenningsmotorer i en innledende fase. Det er derfor viktig at myndighetene bruker avgiftssystemet aktivt for å gjøre disse bilene tilgjengelige for bilkjøperne.
 • Dagens avgiftsfordeler for null- og lavutslippsbiler bør videreføres inntil videre. Merverdiavgiftsfritaket for elbiler må på sikt avvikles på grunn av konkurranseregler i Europa. Vi mener at mva. må fases inn over flere år for å unngå for store svingninger i pris til bilkundene fra et år til det neste.
 • Elektrifisering av biler, lastebiler og busser hjelper Norge å nå våre klimamål (deriblant målet om 40 prosent kutt i utslippene fra veitrafikken innen 2030) samtidig som bilen, bussen og lastebilen ivaretar våre transportbehov på en mye mer fleksibel måte en sjø- og skinnegående transport. Dette understøttes av regjeringens ekspertutvalg for morgendagens mobilitet[7].

Eksempel

Norge er det landet i verden med høyest elbilandel i nybilsalget og i forhold til folketallet. Over 260 000 elbiler ruller nå på veiene. Bilprodusenter legger verdenslanseringer av nye elbiler til Norge. Politikere og vei- og klimamyndigheter fra alle verdens hjørner kommer til Norge på studietur. Hvordan har dette skjedd?

Svaret finnes først og fremst i en svært aktiv politikk fra norske myndigheters side. Fullt moms- og avgiftsfritak, muligheter til å kjøre i kollektivfeltet, gratis bompengepassering og gratis parkering er de viktigste tiltakene som er tatt i bruk.


Hydrogenbiler

Hva dreier debatten seg om?

 • Utviklingen av batterielektriske biler har gått svært raskt. Batterier blir stadig lettere, kraftigere og går raskere å lade. Det ligger allikevel fortsatt et stort potensiale i utviklingen av hydrogenbiler, og kanskje spesielt når det gjelder tyngre kjøretøy der ren batterielektrisk drift foreløpig vil kreve svært store og tunge batterier som både er dyre, ”stjeler” fra nyttelasten til kjøretøyene og tar såpass lang tid å lade opp at det kan gå ut over produktiviteten.

Hva er sakens fakta?

 • Hydrogen kan produseres fra vann, biogass eller naturgass. Mesteparten av dagens produksjon kommer fra naturgass. I Norge har vi potensiale for rimelig og miljøvennlig hydrogenproduksjon på grunn av billig, fornybar vannkraft.
 • En hydrogenelektrisk bil omdanner hydrogengass i en brenselcelle til elektrisk energi ved hjelp av oksygen fra lufta. De eneste utslippene fra prosessen som foregår inne i brenselcellen er rent vann. Hydrogenelektriske biler er dermed en form for elektrisk bil. Forskjellen er at mens «elbilen» henter strøm fra et batteri, henter «hydrogenbilen» strøm fra brenselcelle/hydrogen[8].
 • De store fordelene med en hydrogenelektrisk bil er at den er nesten lydløs, luktfri, fylles på få minutter og kan ha tilsvarende rekkevidde som biler med fossilt drivstoff. Rekkevidden reduseres heller ikke på vinterstid, og bilen slipper ikke ut partikler som påvirker luftkvaliteten. Komfort, sikkerhet og ytelse er på lik linje med bensin- og dieselbiler.
 • Fylling av hydrogen kan i dag kun gjøres på et lite antall stasjoner i Norge. Dette vil bedre seg hvis etterspørselen av hydrogen øker som følge av at flere hydrogendrevne kjøretøy kommer på markedet.
 • I dag er hydrogenelektriske biler dyrere enn masseproduserte bensin- eller dieselbiler, fordi de er komplekse å lage og foreløpig blir bygget i små serier. Hvis de hydrogenelektriske bilene blir laget i større skala vil kostnaden synke på samme måte som annen ny teknologi. Når teknologien er moden for massemarkedet vil bilene være lettere, billigere, mer effektive og kompakte og få lengre levetid.
 • Noen bilprodusenter har allerede lansert serieproduserte hydrogenelektriske biler, men det er fortsatt snakk om små salgsvolumer.
 • Hydrogenelektriske biler kan egne seg særlig godt til tyngre kjøretøy og fartøy slik som busser, lastebiler og skip. Hydrogenelektriske busser har blitt prøvd ut i Oslo. Utprøving av hydrogendrevne lastebiler og andre nyttekjøretøy har blant annet blitt gjort i et nytt prosjekt hos Asko og Posten i Trondheim.
 • En bred utbredelse av hydrogenelektriske biler vil kreve gunstige avgiftsvilkår ved markedsintroduksjon. Ikke minst vil det fordre en stor utbygging av infrastrukturen. I dag har Norge kun en håndfull hydrogenstasjoner[9]. Introduksjonsraten for batterielektriske biler i Norge viser at utviklingen går raskt når forholdene ligger til rette for det.

Hva mener BIL?

 • Selv om elbilen i dag er langt vanligere, ligger det allikevel fortsatt et stort potensiale i utviklingen av hydrogenbiler, og kanskje spesielt når det gjelder tyngre kjøretøy der ren batterielektrisk drift foreløpig vil kreve svært store og tunge batterier som både er dyre og som ”stjeler” fra nyttelasten til kjøretøyene.
 • Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, er hydrogenelektriske biler dyrere enn biler med forbrenningsmotorer i en innledende fase. Det er derfor viktig at myndighetene fortsetter å bruke avgiftssystemet aktivt for å legge til rette for innfasing av slike biler på det norske markedet, slik det er gjort med elbilen. På den måten vil Norge lykkes med å nå sine klimamål og -forpliktelser (deriblant målet om 40 prosent kutt i utslippene fra veitrafikken innen 2030).

Eksempel

Markedsintroduksjonen av elbilene har vært vellykket takket være en politisk vilje til å få til et grønt skifte. I dag kjører det over 260 000 batterielektriske biler på norske veier. Skal vi lykkes med hydrogenelektriske kjøretøy må infrastrukturen bygges ut og hydrogenkjøretøyene må beholde sine gunstige avgiftsvilkår når det kommer flere av dem på markedet.


[1] http://www.ofvas.no/bilsalget/category404.html

[2] https://elbil.no/elbilstatistikk/

[3] https://www.motor.no/artikler/2018/januar/regjeringen-freder-elbil-fordelene-i-jeloya-erklaring/

[4] http://www.acea.be/statistics/tag/category/electric-and-alternative-vehicle-registrations

[5] http://www.ofvas.no/bilsalget/category404.html

[6] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/average-emissions-for-new-cars-5#tab-chart_1

[7] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/teknologi-for-barekraftig-bevegelsesfrihet-og-mobilitet.-rapport-fra-ekspertutvalget—teknologi-og-fremtidens-transportinfrastruktur/id2662050/

[8] https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/electric-vehicles/how-do-hydrogen-fuel-cells-work#.Wo1vR2aDoW8

[9] https://www.hydrogen.no/stasjoner/kart-over-stasjoner