Bilbransjens samfunnsregnskap

Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnet, i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Debatten om bil og veitrafikk har ofte et negativt fortegn, og fokuserer på klimagassutslipp, lokal forurensning, trafikkulykker, køer og dårlige veier. Dette er helt sentrale utfordringer som må tas på største alvor, også av bilbransjen selv.

Likevel må det kunne sies at bilens mange positive sider blir underkommunisert. Det finnes knapt en bransje som de siste 100 årene har forandret samfunnet mer, som i større grad har bidratt til økonomisk vekst, og dermed også til velstandsforbedringer, enn bilbransjen. Personbiler, lastebiler og busser er i de fleste sammenhenger verdens mest effektive transportmidler, og veitrafikken er en forutsetning for all handel og for et moderne arbeidsliv og bosettingsmønster.

Den globale bilindustrien omsetter for over 19 billioner, altså 19 000 milliarder kroner i året. Hvis bilindustrien hadde vært et land ville den dermed vært verdens 6. største økonomi[1]. Bilbransjens største verdiskaping ligger ikke i det som bilindustrien genererer i form av arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Den største effekten er indirekte. Effektiv transport skaper store verdier i alle andre deler av nærings- og samfunnslivet.

 

Bilen er Norges viktigste transportmiddel

Tall fra SSB viser at personbilen er det dominerende transportmiddelet i Norge og sto for 78 prosent av all persontransport (passasjerkilometer) i 2016[2]. Av all godstransport på land og sjø i Norge skjedde 67 prosent på vei samme år[3]. Veitrafikkens samlede bidrag til verdiskaping og sosial livsutfoldelse er betydelig.