Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnet, i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Debatten om bil og veitrafikk har gjerne et negativt fortegn, og fokuserer for eksempel på klimagassutslipp, lokal forurensning, trafikkulykker, køer og dårlige veier. Dette er naturligvis helt sentrale utfordringer som må tas på største alvor, også av bilbransjen selv.

Likevel må det kunne sies at bilens mange positive sider ofte blir underkommunisert. Det finnes knapt en bransje som de siste drøye 100 årene har forandret samfunnet mer, som i større grad har bidratt til økonomisk vekst, og dermed også til velstandsforbedringer, enn bilbransjen. Personbiler, lastebiler og busser er i de fleste sammenhenger verdens mest effektive transportmidler, og veitrafikken er en forutsetning for all handel og for et moderne arbeidsliv og bosettingsmønster.

Den globale bilindustrien omsetter for over 3 billioner dollar[1]. Hvis bilindustrien hadde vært et land ville den dermed vært med i toppen av de største økonomiene i verden[2]. Bilbransjens største verdiskaping ligger ikke i det som bilindustrien genererer i form av arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Den største effekten er indirekte. Effektiv transport skaper store verdier i alle andre deler av nærings- og samfunnslivet.

Bilen er Norges viktigste transportmiddel

Tall fra SSB viser at personbilen er det dominerende transportmiddelet i Norge og står for 80 prosent av all persontransport (passasjerkilometer)[3]. Av all godstransport på land og sjø i Norge skjer ca. 2/3 på vei[4]. Veitrafikkens samlede bidrag til verdiskaping og sosial livsutfoldelse er altså betydelig.


Bil- og transportnæringen skaper store verdier

BIL har ved hjelp av Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin næringsstatistikk tatt ut en del nøkkeltall for bilbasert næring i bred forstand.

Bilbransjen (import, salg, verksted og deler)

De siste årene har næringen typisk hatt en moderat og stabil vekst i omsetning på mellom 2 og 3 prosent i året.

Handel med og reparasjon av motorvogner[5]

Sektor

Omsetning

Investering

Sysselsatte

Lønn

Handel med motorvogn

190 mrd.

963 mill.

17 300

10,3 mrd.

Vedlikehold/reparasjon

42 mrd.

726 mill.

26 600

12,6 mrd.

Deler/utstyr

24 mrd.

177 mill.

6 800

3,4 mrd.

Totalt

256 mrd. kr.

1,9 mrd. kr.

50 700

26,3 mrd. kr.

Transport og spedisjonstjenester, veitrafikk[6]

Sektor

Omsetning

Investering

Sysselsatte

Lønn

Godstransport på vei

52 mrd.

1,7 mrd.

32 800

12,1 mrd.

Passasjer-transport på vei

28 mrd.

1,3 mrd.

37 900

9,7 mrd.

Andre transport-tjenester, lagring, postdistribusjon

(sum kat. 52+53)

113 mrd.

8,5 mrd.

47 900

21,9 mrd.

Totalt

193 mrd. kr.

11,5 mrd. kr.

118 600

43,7 mrd. kr.

Servicehandel[7]

Sektor

Omsetning

Investering

Sysselsatte

Lønn

Bensinstasjon

48 mrd. kr.

313 mill. kr.

12 900

3,5 mrd. kr.*

*her kun tilgjengelig data på lønnskostnader. I de andre tabellene gjelder lønn.

Totalt – bil og transportnæringen

(summen av tabeller ovenfor)

Sektor

Omsetning

Investering

Sysselsatte

Lønn

Handel og reparasjon

256 mrd.

1,9 mrd.

50 700

26,3 mrd.

Transport

193 mrd.

11,5 mrd.

118 600

43,7 mrd.

Bensinstasjon

48 mrd.

313 mill.

12 900

3,5 mrd.

Totalt

497 mrd

13,7 mrd

182 200

73,5 mrd

Bil- og transportnæringen i Norge har altså en samlet omsetning på omtrent 500 milliarder kroner. Næringen sysselsetter drøyt 180 000 mennesker og utbetaler over 70 milliarder kroner i lønninger. 

Bil- og transportnæringen oppsummert:

Større enn Equinor og med flere ansatte enn det er sysselsatte i Bergen [8]

Bil- og transportnæringen (bilbransjen, transportnæringen, bensinstasjoner) omsetter for omtrent 500 milliarder kroner i året. Det er mer enn selveste Equinor, Norges største bedrift, eller Telenor, Yara, Hydro, NorgesGruppen og DNB til sammen.

Bil- og transportnæringen sysselsetter ca. 180 000 personer. Det er flere mennesker enn det jobber i Equinor, Telenor, Yara, Hydro, NorgesGruppen og DNB til sammen, eller like mange som befolkningen i Trondheim[9].

Bilbransjen – større enn Norges største bedrifter

Bilbransjen (import, salg, verksteder, deler) omsetter for over 250 milliarder kroner i året. Det er like mye som store, sentrale bedrifter som NorgesGruppen, Storebrand, Orkla, Marine Harvest og Schibsted gjør til sammen.

Bilbransjen sysselsetter i overkant av 50 000 personer. Det tilsvarer omtrent hele befolkningen i Ålesund eller Tønsberg.

 

Bilavgiftene finansierer mye offentlig velferd

Selv om bilavgiftene har blitt dreid noe mer i miljømessig retning de senere årene, er avgiftenes hovedformål fortsatt å skaffe staten provenyinntekter.

Bilavgifter i statsbudsjettet

Bilavgiftene er i 2019 beregnet til omtrent 42 milliarder kroner[10]. Det inkluderer:

 • Engangsavgift
 • Trafikkforsikringsavgift
 • Vektårsavgift
 • Veibruksavgift
 • Omregistreringsavgift

I tillegg kommer bompengeinntekter, i 2019 cirka 13 milliarder kroner[11].

Bompengeinntektene er i stadig økning:

Kilde: https://www.vegvesen.no/_attachment/2158889/binary/1234825?fast_title=Bompengeselskapenes+årsrapport+for+2016.pdf

Bilavgiftene finansierer sentrale deler av den offentlige velferden

 • Bilavgiftene og bompenger fører til provenyinntekter for staten på over 50 milliarder kroner. Til sammenligning utgjorde statens inntekter fra petroleumsvirksomhet ca. 110 milliarder i 2018[12].
 • 50 milliarder i offentlige inntekter fra bilavgifter kan for eksempel finansiere[13]:
  • Omtrent en tredjedel av Norges utgifter til medisinsk behandling[14]
  • Nesten hele forsvarsbudsjettet[15]
  • Nesten en fjerdedel av kommune- og fylkesbudsjettet

Oppsummert/Ofte stilte spørsmål

Hvor viktig er bilen? Hvor stor er bilbransjen i Norge? Hva har bilen å bidra med til velferdssamfunnet?

Bilen står for cirka 80 prosent av all persontransport i Norge. Bil- og transportnæringen i Norge omsetter totalt for omtrent 500 milliarder kroner i året – det er over et tredjedels statsbudsjett – og sysselsetter like mange mennesker som det bor i Trondheim. 


[1] https://www.ibisworld.com/industry-trends/global-industry-reports/manufacturing/car-automobile-manufacturing.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

[3] https://www.ssb.no/statbank/table/03982/?rxid=604a5224-27ee-4dec-b1ac-da52c334d026

[4] https://www.ssb.no/statbank/table/11403/?rxid=604a5224-27ee-4dec-b1ac-da52c334d026

[5] Kategorier 45.1-45.3: https://www.ssb.no/statbank/table/07916/

[6] Kategorier 49.3, 49.4, 52 og 53: https://www.ssb.no/statbank/table/08023

[7] Kategori 47.3: https://www.ssb.no/statbank/table/07916

[8] https://kapital.no/kapital-index/norges-500-storste-bedrifter

[9] https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_st%C3%B8rste_tettsteder

[10] https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2019/dokumenter/pdf/gulbok.pdf

[11] https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/bompengeinntektene-fortsetter-a-oke-tross-elbilfritak

[12] https://www.ssb.no/statsregn

[13] https://www.ssb.no/statbank/list/helsesat?rxid=d7eeaf4a-e5ee-41b2-aabe-fc18441189c1

[14] https://www.regjeringen.no/contentassets/fada85d4686f486ebc31dd278a7a7778/faktaark_inntekter_utgifter.pdf

[15] https://forsvaret.no/ifs/statistikk_okonomi-og-budsjett