Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnet, i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Debatten om bil og veitrafikk har ofte et negativt fortegn, og fokuserer på klimagassutslipp, lokal forurensning, trafikkulykker, køer og dårlige veier. Dette er helt sentrale utfordringer som må tas på største alvor, også av bilbransjen selv. 

Likevel må det kunne sies at bilens mange positive sider ofte blir underkommunisert. Det finnes knapt en bransje som de siste drøye 100 årene har forandret samfunnet mer, som i større grad har bidratt til økonomisk vekst, og dermed også til velstandsforbedringer, enn bilbransjen. Personbiler, lastebiler og busser er i de fleste sammenhenger verdens mest effektive transportmidler, og veitrafikken er en forutsetning for all handel og for et moderne arbeidsliv og bosettingsmønster.

Den globale bilindustrien omsetter for over 25 billioner kroner, altså 25 000 milliarder kroner i året[1]. Hvis bilindustrien hadde vært et land ville den dermed vært blant topp 5 av de største økonomiene[2]. Bilbransjens største verdiskaping ligger ikke i det som bilindustrien genererer i form av arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Den største effekten er indirekte. Effektiv transport skaper store verdier i alle andre deler av nærings- og samfunnslivet.

Bilen er Norges viktigste transportmiddel

Tall fra SSB viser at personbilen er det dominerende transportmiddelet i Norge og står for 80 prosent av all persontransport (passasjerkilometer)[3]. Av godstransporten på land og sjø i Norge skjer det aller meste på vei[4]. Veitrafikkens samlede bidrag til verdiskaping og sosial livsutfoldelse er altså betydelig. 

Bil- og transportnæringen skaper store verdier

BIL har ved hjelp av Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin næringsstatistikk tatt ut en del nøkkeltall for bilbasert næring i bred forstand. Bil- og transportnæringen i Norge har en samlet omsetning på omtrent 500 milliarder kroner. Næringen sysselsetter over 180 000 mennesker og utbetaler drøyt 70 milliarder kroner i lønninger.  

Bilbransjen (import, salg, verksted og deler)

Omsetningsutviklingen i næringen handel med og reparasjon av motorvogner har vært varierende i nyere tid. Etter to år med nedgang i omsetningen som følge av finanskrisen i 2008 og 2009, opplevde næringen kraftig vekst både i 2010 og 2011, med henholdsvis 12,9 og 8,8 prosent. 

De siste årene har næringen hatt en moderat og stabil vekst i omsetning på mellom 2 og 3 prosent i året. 

Handel med og reparasjon av motorvogner[5]

SektorOmsetningInvesteringSysselsatteLønn
Handel med motorvogn190 mrd.963 mill.17 30510,3 mrd.
Vedlikehold/reparasjon42 mrd.726 mill.26 56812,6 mrd.
Deler/utstyr24 mrd.177 mill.6 7813,4 mrd.
Totalt256 mrd. kr.1,9 mrd. kr.50 56426,3 mrd. kr.

Transport og spedisjonstjenester, veitrafikk[6]

SektorOmsetningInvesteringSysselsatteLønn
Godstransport på vei52 mrd.1,7 mrd.32 80011,4 mrd.
Passasjer-transport på vei28 mrd.1,3 mrd.37 9009,4 mrd.
Andre transport-tjenester, lagring, postdistribusjon
(SSB kat. 52 og 53) 
113 mrd.8,5 mrd.47 90021,9 mrd.
Totalt193 mrd. kr.11,5 mrd. kr.118 60042,7 mrd. kr.

Servicehandel[7]

SektorOmsetningInvesteringSysselsatteLønn
Bensinstasjon (47.3)48 mrd. kr.313 mill. kr.12 9003,5 mrd. kr.*

*her kun tilgjengelig data på lønnskostnader. I de andre kategoriene gjelder lønn.

Totalt – bil og transportnæringen (summen av tabeller ovenfor)

SektorOmsetningInvesteringSysselsatteLønn
Bilbransje256 mrd.1,9 mrd.50 60026,3 mrd.
Transport193 mrd.11,5 mrd.118 60042,7 mrd.
Bensinstasjon48 mrd.313 mill.12 9003,5 mrd.
Totalt497 mrd13,7 mrd182 10072,5 mrd

Bil- og transportnæringen – større enn Equinor, flere ansatte enn det er sysselsatte i Bergen [8]

Bil- og transportnæringen (bilbransjen, transportnæringen, bensinstasjoner) omsetter for omtrent 500 milliarder kroner i året. Det er mer enn selveste Equinor, Norges største bedrift, eller Telenor, Yara, Hydro, NorgesGruppen og DNB til sammen.

Bil- og transportnæringen sysselsetter ca. 180 000 personer. Det er flere mennesker enn det jobber i Equinor, Telenor, Yara, Hydro, NorgesGruppen og DNB til sammen, eller like mange sysselsatte som det bor mennesker i Trondheim.

Bilbransjen – større enn Norges største bedrifter 

Bilbransjen (import, salg, verksteder, deler) omsetter for over 250 milliarder kroner i året. Det er like mye som store, sentrale bedrifter som NorgesGruppen, Storebrand, Orkla, Marine Harvest og Schibsted gjør til sammen.

Bilbransjen sysselsetter i overkant av 50 000 personer. Det tilsvarer omtrent hele befolkningen i Ålesund eller Tønsberg.

Bilavgiftene finansierer mye offentlig velferd

Selv om bilavgiftene har blitt dreid noe mer i miljømessig retning de senere årene, er avgiftenes hovedformål fortsatt å skaffe staten provenyinntekter. 

Bilavgifter i statsbudsjettet

Bilavgiftene er i 2019 beregnet til omtrent 42 milliarder kroner[10]. Det inkluderer:

 • Engangsavgift
 • Trafikkforsikringsavgift
 • Vektårsavgift
 • Veibruksavgift
 • Omregistreringsavgift

I tillegg kommer bompengeinntekter, i 2019 cirka 13 milliarder kroner[11]

Bompengeinntektene er i stadig økning: 

Kilde: https://www.vegvesen.no/_attachment/2158889/binary/1234825?fast_title=Bompengeselskapenes+årsrapport+for+2016.pdf

Bilavgiftene finansierer sentrale deler av den offentlige velferden

Bilavgiftene og bompenger fører til provenyinntekter for staten på over 50 milliarder kroner. Til sammenligning utgjorde statens inntekter fra petroleumsvirksomhet ca. 110 milliarder i 2018.

 • 50 milliarder i offentlige inntekter fra bilavgifter kan for eksempel finansiere[1]
  • Omtrent en tredjedel av Norges utgifter til medisinsk behandling[2]
  • Nesten hele forsvarsbudsjettet[3]
  • Nesten en fjerdedel av kommune- og fylkesbudsjettet

[1] https://www.ssb.no/statbank/list/helsesat?rxid=d7eeaf4a-e5ee-41b2-aabe-fc18441189c1

[2] https://www.regjeringen.no/contentassets/fada85d4686f486ebc31dd278a7a7778/faktaark_inntekter_utgifter.pdf

[3] https://forsvaret.no/ifs/statistikk_okonomi-og-budsjett


[1] https://www.ibisworld.com/industry-trends/global-industry-reports/manufacturing/car-automobile-manufacturing.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

[3] https://www.ssb.no/statbank/table/03982/?rxid=604a5224-27ee-4dec-b1ac-da52c334d026

[4] https://www.ssb.no/statbank/table/11403/?rxid=604a5224-27ee-4dec-b1ac-da52c334d026

[5] https://www.ssb.no/statbank/table/07916?rxid=798bd073-bf6c-4fc5-b48f-30c8997d18c7

[6] https://www.ssb.no/statbank/table/08023?rxid=f4bd3af6-357c-4e41-9428-ac1acf2da423

[7] https://www.ssb.no/statbank/table/07916?rxid=798bd073-bf6c-4fc5-b48f-30c8997d18c7

[8] http://www.kapital500.no

[9] https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_st%C3%B8rste_tettsteder

[10] https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2019/dokumenter/pdf/gulbok.pdf

[11] https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/bompengeinntektene-fortsetter-a-oke-tross-elbilfritak

[12] https://www.ssb.no/statsregn

[13] https://www.ssb.no/statbank/list/helsesat?rxid=d7eeaf4a-e5ee-41b2-aabe-fc18441189c1

[14] https://www.regjeringen.no/contentassets/fada85d4686f486ebc31dd278a7a7778/faktaark_inntekter_utgifter.pdf

[15] https://forsvaret.no/ifs/statistikk_okonomi-og-budsjett