Kaldt vær i januar skapte en fornyet debatt om lokal luftforurensning i norske byer. Heldigvis går utviklingen i riktig retning.  

Det er flere forhold som påvirker mengden av luftforurensning (i hovedsak svevestøv og NOX). De viktigste utslippskildene er boligoppvarming, og utslipp fra industri, vegtrafikk og skip i havn.

I Norge er det mest luftforurensning om vinteren. Dette skyldes vedfyring, bruk av piggdekk og økt eksosutslipp pga. av kald motor. I tillegg skaper meteorologiske inversjoner oftere dårligere spredningsforhold om vinteren fordi luften blir liggende stille.

Utslippene synker for hvert år som går
Veitrafikken står i dag for like i overkant av 20 prosent av de samlede NOX-utslippene i Norge, men andelen er synkende og mer en enn halvert siden 1990. Årsaken er ny og bedre teknologi.

Mindre utslipp

Figur 1 Utslippet av NOX etter kilde. Kilde: SSB 2016

Også utslippet av svevestøvet er blitt vesentlig redusert, blant annet som følge av piggdekkgebyret og systematisk vask av gatene.

Mindre utslipp

Miljødirektoratet forventer at utslippene i årene fremover vil gå ytterligere ned, blant annet som følge av teknologiutvikling og strengere avgasskrav til kjøretøy. (Miljødirektoratet, 2015)  En prognose for utslipp av NO2 i Oslo frem mot 2025 er:

Mindre utslipp

Figur 2 Forventet utvikling i utslipp av NO2 fra trafikk i Stor-Oslo

Et godt eksempel på reduserte utslipp er utviklingen innen tungtrafikk. En undersøkelse TØI gjennomførte i 2015 viser at de nye EURO VI-lastebilene overoppfyller utslippskravene i en kjøresyklus som tilsvarer virkelig bykjøring. Utslippene av NOX er redusert med over 90 prosent i forhold til Euro V. Trykk på linken her: (1407-2015)

Videre vet vi at hver femte personbil som selges i dag er en lav- eller nullutslippsbil. Etter hvert som stadig flere biler på veien er lav- eller nullutslipp, vil utslippene reduseres betydelig.