Skatteetaten overtok ansvaret for særavgifter, inkludert motorvognavgifter, fra Tolletaten den 1. januar 2016. Dette innebærer at det nå er Skatteetaten som beregner og skal ha betaling for engangsavgift for nye kjøretøy som skal ha helt eller delvis fritak for engangsavgift. For å få beregnet avgift må det sendes inn søknad via Altinn. I vedtaksbrevet returneres fastsatt avgift og betalingsinformasjon. Avgift må være betalt og gyldig kvittering må fremvises hos SVV ved registrering.

For brukte kjøretøy er det laget en betalingsløsning, hvor avgift forhåndsberegnes og betales på nett etter enkeltgodkjenning hos SVV. Dette innebærere en vesentlig forenkling ved bruktimport.

Det jobbes med å utvide den nye elektroniske løsningen for import av brukte kjøretøy, slik at den kan brukes av flere kundegrupper, blant annet for nye kjøretøy. Dette arbeidet skjer i løpet av vinteren, og Skatteetaten kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Skatteetaten er kjent med at enkelte har hatt utfordringer med utregning og betaling av engangsavgiften. Dette skyldes lengre saksbehandlingstid og lengre svartid på telefon enn ønskelig i en oppstartsfase. Vi er opptatt av å bedre forholdene så raskt som mulig, og har satt i gang tiltak. Vi forventer en bedring i uke 3. Saksbehandlings-tid på søknad om beregning av engangsavgift skal ikke være mer enn 2 dager.

Skatteetaten.no er hovedkilden til informasjon om engangsavgiften. Her finner du informasjon og tjenester, blant annet en veileder for import av bil og andre kjøretøy.

Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på her, kan du også ringe Skatteopplysningen på 800 80 000.
Les mer om endringen her:

14. januar 2016