Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten forvaltningen av alle innkrevingsoppgaver fra Toll.

Skatteetaten overtar ansvaret for registrerte særavgiftspliktige fra 1. januar 2016. Ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift blir overført først fra 1. januar 2017.

Endring for bilbransjen
For bilbransjen vil endringen den 1. januar 2016 innebære:

Selskaper med kreditt for engangsavgift:
• Forvaltning av kredittordningen for engangsavgift overføres til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 skal alle henvendelser om denne ordningen rettes til Skatteetaten, gjennom skatteetaten.no eller Skatteopplysningen på telefonnummer 800 80 000.

• Det blir ingen endringer i måten dere vil motta den månedlige avgiftsspesifikasjonen på og betaling skal skje til samme bankkonto som i dag.

Selskaper uten kreditt på engangsavgift:
• Ved import av brukt kjøretøy etter 1. januar 2016, oppsøker du Statens vegvesen (SVV) for enkeltgodkjenning som vanlig, men betaler engangsavgiften gjennom en betalingsløsning på skatteetaten.no.

• Ved import av nytt kjøretøy med typegodkjenning, søker du om å få beregnet avgiften på skatteetaten.no, før du oppsøker Statens vegvesen (SVV). Du vil da motta et vedtak fra skatteetaten med beregnet avgift og betalingsinformasjon.Dette vedtaket samt kvittering for betalt avgift tas med til SVV når du skal registrere kjøretøyet. .

Fritak og lettelser i avgiften:
• Det blir nye rutiner for behandling av kjøretøy som skal ha helt eller delvis fritak for engangsavgift. Søknader om unntak eller fritak vil ikke lenger bli behandlet over skranke. For nærmere informasjon om behandlingsmåten for den enkelte type fritak vises det til www.skatteetaten.no.

De nye rutinene blir tilgjengelig på www.skatteetaten.no fra og med 1. januar 2016. Frem til dette kan du finne informasjon om overgangen på www.skatteetaten.no/samordnetskattogavgift og www.toll.no.

Ved spørsmål skal Tollvesenet kontaktes frem til 31. desember 2015 og deretter Skatteetaten fra 1. januar 2016.