Her er en enkel innføring i de fleste typene av fremdriftssystemer og drivstoff for lette og tunge kjøretøy.

 

Drivstoff/drivlinje

Egenskaper

Bensin Tradisjonell fossilt basert bensin i henhold til standarden EN 228. I dag brukes E5, dvs. bensin med inntil 5 % lavinnblandet etanol.

Tilsvarende er E10 neste skritt innen lavinnblanding i Norge (2018), men ikke alle biler i eksisterende bilpark kan bruke E10.
På lengre sikt kan det komme internasjonale standarder for E20 og E25.

Diesel Tradisjonell fossilt basert diesel i henhold til standarden EN 590. I dag brukes B7, dvs. diesel med inntil 7 % lavinnblandet biodiesel og med maks. svovelinnhold 10 parts per million (ppm), som per definisjon er svovelfri diesel.

Drivstoffet har god tilgjengelighet, er basert på kjent teknologi, gir god rekkevidde, lange serviceintervaller og lavt forbruk (høy brennverdi). Med avgasskravnivå Euro VI er lokal forurensning redusert til det minimale for tunge biler.

Lette biler (person- og varebiler) har i noen tilfeller forhøyede NOx-utslipp. noe som er i ferd med å få sin løsning gjennom allerede sterkt redusert salg av dieselbiler og strengere testprosedyrer fra høsten 2017, m.m.
På litt sikt kan det komme internasjonale standarder for B10 og B20.

Hybrid

Bensin og elektrisitet, eller diesel og elektrisitet.

Det skilles mellom «mild hybrid» og «full hybrid». Den første kan ikke, mens den siste kan, kjøres kun elektrisk.

Pluss: kan oftest kjøres rent elektrisk (full hybrid) en liten strekning inntil ca. 1 km, lavt drivstofforbruk innen visse driftsområder (bybuss, renovasjon, distribusjon, personbiler).

 

Minus for tunge biler: komplisert teknologi, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted

Plug-in-hybrid

Ladbar hybridbil

 Pluss: har elektrisk rekkevidde på typisk ca. 30 – 50 km (personbil). Egner seg godt for dem som har mye småkjøring og – selvsagt – som har lademuligheter.

 

Minus: Forhøyet forbruk på langturer pga. tunge batterier.

Elbil

Batterielektrisk bil

Pluss: null utslipp fra kjøretøyet isolert sett, lave vedlikeholdskostnader for lette biler (person / vare).

 

Minus: Usikker ladeinfrastruktur for tunge biler, rekkevidde, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted

Hydrogenbil

Hydrogenelektrisk (brenselscelle)

Pluss: null utslipp fra kjøretøyet isolert sett (kun H2O).

 

Minus: dårlig tilgjengelighet, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, lite erfaring med vedlikeholdskostnader, høy anskaffelsespris.

Antas å øke i utbredelse, pga. norske incentiver og internasjonal utvikling.

LPG (Liquified Petroleum Gas) Har i en viss (liten) grad vært brukt på personbiler
Biodiesel RME (B30 / B100) (Rapsmetylester)

Ikke særlig aktuelt i dag, men noe på tunge biler

«Første generasjon» biodiesel; fremstilles av biomasse som f.eks. Raps, planterester eller organisk avfall.

 

Pluss: lavere netto CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonell Diesel, god rekkevidde.

Minus: begrenset tilgjengelighet, kortere serviceintervaller, høyere NOx-utslipp enn for tradisjonell Diesel, dårligere vinteregenskaper, høyere forbruk (pga. lavere brennverdi), motor må om mulig spesialbestilles for å kunne benytte drivstoffet. Noen leverandører har motorer som kan bygges om for å kunne benytte biodiesel – Norm EN 14214. Drifts- og servicekostnader høyere enn for tradisjonell Diesel.

Biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) «Annen generasjon» biodiesel. Serviceintervaller og vinteregenskaper på høyde med tradisjonell Diesel.

 

Pluss: lavere netto CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonell Diesel, god rekkevidde. Lokal forurensning blir ytterligere noe redusert i forhold til tradisjonell Diesel. Med dagens norske basediesel kan det blandes inn inntil ca. 30 % HVO innenfor standarden EN 590.

Minus: dårlig tilgjengelighet. De fleste nyere lastebiler med avgasskravnivå Euro V og VI er godkjent av bilprodusentene for HVO 100 (100 % HVO), men må kontaktes før man benytter drivstoffet utover ovennevnte innblanding, da det pr. d.d. ikke er alle motorvarianter som er sertifisert for drivstoffet.

Usikkerhet om pris og forsyningssituasjon, dyrere enn Diesel.

Biogass (”CBG”/Bio 100/Bio 33)

Noe på tunge biler

Pluss: i stor grad / delvis klimanøytral, lavt støynivå.

 

Minus: varierende kvalitet, rekkevidde, tilgjengelighet, økt vedlikeholdsbehov pga. fremmedtenning, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, vil bety høye vedlikeholdskostnader.

 

Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.

LNG (Liquified Natural Gas)
Noe på tunge biler
Pluss: lavt støynivå, relativt god rekkevidde, ekstremt lavt partikkelutslipp.

 

Minus: CO2-utslipp, tilgjengelighet, økt vedlikeholdsbehov pga. fremmedtenning, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, vil bety høye vedlikeholdskostnader.

 

Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.

Etanol

Lavinnblandes i bensin, E5
Kan brukes på tunge biler

Pluss: delvis klimanøytral, lavt partikkelutslipp.

 

Minus for tunge biler: krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, høye vedlikeholdskostnader, høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.